Polityka prywatności

I Informacje ogólne

 1. Administratorem danych przetwarzanych w ramach serwisu, dostępnego pod adresem krzysztofsarnecki.pl (Serwis) jest Quest CM sp. z o.o. s.k.a. (ul. Okopowa 56/218, 01-042 Warszawa) (Administrator). Kontakt z Administratorem jest możliwy:
  • korespondencyjnie (na podany adres siedziby Administratora),
  • e-mailem: kontakt@questfe.pl.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych (IOD), z którym można kontaktować się w sprawach przetwarzania danych osobowych w ramach Serwisu. Kontakt z IOD jest możliwy:
  • korespondencyjnie (na podany adres siedziby Administratora),
  • e-mailem: iod@questcm.pl.
 3. Przetwarzanie danych w ramach Serwisu odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO).
 4. W toku korzystania z Serwisu dochodzi do gromadzenia:
  • danych osobowych, przekazywanych przez użytkowników Serwisu,
  • danych przetwarzanych automatycznie.
 5. Cel i zakres danych osobowych, wykorzystywanych przez Administratora, został szczegółowo wskazany w dalszej części dokumentu.

II Dane osobowe – informacje podstawowe

 1. Informacje zawarte w tym rozdziale Polityki prywatności odnoszą się do wszystkich sytuacji, w których dochodzi do przetwarzania danych osobowych w ramach Serwisu.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe:
  • niezalogowanych użytkowników Serwisu, korzystających z usług Serwisu bez zakładania konta,
  • zalogowanych użytkowników Serwisu, posiadających konto.
 3. Dane osobowe nie są wykorzystywane do podejmowania opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowania w rozumieniu art. 22 RODO.
 4. Osoby, których dane Administrator przetwarza w związku z korzystaniem z Serwisu, mogą złożyć do Administratora wniosek o:
  • dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych lub kopię danych),
  • sprostowanie danych (gdy Administrator posiada nieprawidłowe dane),
  • przeniesienie danych (w przypadkach określonych w RODO),
  • usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych

– na zasadach określonych w RODO.

 1. Niezależnie od praw wymienionych w ust. 4 powyżej użytkownik Serwisu może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych, jeśli podstawą prawną ich wykorzystania jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 2. Wnioski, o których mowa w ust. 4-5 powyżej, mogą być składane do Administratora lub do inspektora ochrony danych (IOD) (dane kontaktowe dostępne w rozdziale I Polityki prywatności).
 3. Użytkownik Serwisu może także wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO), jeżeli uważa, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej UODO pod adresem https://uodo.gov.pl/pl/492/2464.
 4. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, dane osobowe Administrator może przekazywać (nie licząc osób upoważnionych przez Administratora) innym podmiotom, w szczególności: podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa, podmiotom przetwarzającym je w imieniu Administratora (np. dostawcom usług technicznych lub podmiotom świadczącym usługi doradcze) oraz innym administratorom (np. kancelariom prawnym lub notarialnym).
 5. W zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania Serwisu i świadczonych za jego pośrednictwem usług Administrator może przekazywać dane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Kontrahenci, z usług których korzysta w takich sytuacjach Administrator, gwarantują wysoki stopień ochrony danych osobowych, zapewniony w szczególności przez stosowanie standardowych klauzul umownych, przyjętych przez Komisję Europejską lub w inny, wskazany w rozdziale V RODO sposób.
 6. Źródłem danych osobowych, przetwarzanych przez Administratora w ramach Serwisu, jest sam użytkownik. Administrator może ponadto przetwarzać:
  • dane innych osób, przekazane przez użytkownika Serwisu,
  • dane osobowe pozyskane od podmiotów, współpracujących z Administratorem,
  • dane pozyskane ze źródeł powszechnie dostępnych, np. w Krajowego Rejestru Sądowego lub stron internetowych.

III Dane osobowe – informacje szczegółowe

III A Formularz kontaktowy

 1. Administrator przetwarzane dane osobowe (imię, nazwisko, dane kontaktowe, inne dane przekazane przez użytkownika) za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie https://krzysztofsarnecki.pl/.
 2. Dane są przetwarzane w zakresie niezbędnym do obsługi zgłoszeń i realizacji zapytania, w tym prowadzenia komunikacji i udzielania odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem formularza (art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes). Przekazanie szczególnych kategorii danych w rozumieniu art. 9 RODO (np. informacji o stanie zdrowia) odbywa się za zgodą osoby na ich wykorzystanie do obsługi zgłoszeń i realizacji zapytania (art. 9 ust. 2 lit. a RODO – zgoda).
 3. Przekazanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla obsługi zgłoszeń i realizacji zapytania. Odmowa przekazania danych może się wiązać z brakiem możliwości obsługi zgłoszeń i realizacji zapytania.
 4. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do obsługi zgłoszeń i realizacji zapytania lub do momentu ewentualnego wycofania zgody (w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody).
 5. Wycofanie zgody (w przypadku danych przetwarzanych na jej podstawie) może odbyć się w szczególności przez kontakt z Administratorem lub IOD (za pośrednictwem wskazanych powyżej danych kontaktowych). Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem wykorzystania danych w okresie, kiedy zgoda obowiązywała.

III B Kontakt mailowy lub telefoniczny

 1. Administrator przetwarzane dane osobowe (imię, nazwisko, dane kontaktowe, inne dane przekazane przez użytkownika) za pośrednictwem kontaktu mailowego lub telefonicznego.
 2. Dane są przetwarzane w zakresie niezbędnym do obsługi zgłoszeń i realizacji zapytania, w tym prowadzenia komunikacji i udzielania odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem formularza (art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes). Przekazanie szczególnych kategorii danych w rozumieniu art. 9 RODO (np. informacji o stanie zdrowia) odbywa się za zgodą osoby na ich wykorzystanie do obsługi zgłoszeń i realizacji zapytania (art. 9 ust. 2 lit. a RODO – zgoda).
 3. Przekazanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla obsługi zgłoszeń i realizacji zapytania. Odmowa przekazania danych może się wiązać z brakiem możliwości obsługi zgłoszeń i realizacji zapytania.
 4. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do obsługi zgłoszeń i realizacji zapytania lub do momentu ewentualnego wycofania zgody (w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody).
 5. Wycofanie zgody (w przypadku danych przetwarzanych na jej podstawie) może odbyć się w szczególności przez kontakt z Administratorem lub IOD (za pośrednictwem wskazanych powyżej danych kontaktowych). Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem wykorzystania danych w okresie, kiedy zgoda obowiązywała.IV Media społecznościowe

IV Media społecznościowe

IV A Facebook

 1. QUEST CM SP. Z O.O. S.K.A. jest administratorem danych osobowych użytkowników korzystających z produktów i usług oferowanych przez Meta Platforms Ireland Limited z siedzibą: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia (dalej: Meta), którzy odwiedzają stronę Administratora, dostępną pod adresem: https://www.facebook.com/krzysztofsarnecki50/ (Fanpage). Jako Administrator jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników, którzy korzystając z produktów
  i usług firmy Meta, odwiedzają Fanpage. Dane te są przetwarzane:
 • w związku z prowadzeniem Fanpage’a, w tym w celu promowania własnej marki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO – „prawnie uzasadniony interes”);
 • w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem Messengera lub innych usług oferowanych przez firmę Meta (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”; w przypadku przekazywania przez użytkownika szczególnych kategorii danych (np. informacji o stanie zdrowia), oświadcza on, że wyraża zgodę na ich wykorzystanie w celu właściwej obsługi zgłoszenia i realizacji zapytania, w tym prowadzenia komunikacji i udzielania odpowiedzi (podstawa prawna – art. 9 ust. 2 lit. a RODO) – „zgoda”.
 1. Administrator ma prawo do przetwarzania:
 • publicznie dostępnych danych osobowych (takich jak nazwa użytkownika, zdjęcie profilowe, status aktywności na Facebooku lub w Messengerze), treści komentarzy i innych informacji publicznie udostępnianych przez użytkownika korzystającego z produktów i usług firmy Meta,
 • danych osobowych, których dostarcza użytkownik odwiedzający Fanpage, w tym gromadzenia informacji udostępnianych w profilu użytkownika oraz innych treści, komentarzy, wiadomości i komunikatów (np. zdjęć, danych kontaktowych, miejsca zamieszkania, informacji na temat zainteresowań lub przekonań światopoglądowych itp.),
 • innych danych osobowych przekazanych przez użytkowników w treści wiadomości za pośrednictwem Messengera lub innych usług firmy Meta (w tym danych kontaktowych, danych o stanie zdrowia itp.) w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie lub w celu realizacji prośby o kontakt.
 1. Zakres przetwarzania danych osobowych, szczegółowe cele oraz prawa i obowiązki użytkownika korzystającego z produktów i usług firmy Meta wynikają wprost z:

– oraz doprecyzowywane są w wyniku działań podejmowanych przez użytkownika na portalu społecznościowym Facebook.

 1. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
 • czas do momentu wyrażenia sprzeciwu (lub usunięcia konta użytkownika Facebooka),
 • czas do momentu cofnięcia zgody (lub usunięcia konta użytkownika Facebooka). Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych
  w okresie, gdy zgoda obowiązywała;
 • okres niezbędny do obsługi zapytania wysłanego przez użytkownika za pośrednictwem Messengera lub innych usług firmy Meta.
 1. Katalog odbiorców danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika przede wszystkim z zakresu produktów i usług, z jakich korzysta użytkownik Facebooka, ale również ze zgody użytkownika lub z przepisów prawa. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Administrator może przekazać dane osobowe użytkownika odwiedzającego Fanpage – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora – innym podmiotom, w tym podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym usługi doradcze (w tym kancelariom prawnym) oraz kontrahentom realizującym usługi na rzecz Administratora na podstawie zawartych umów.
 2. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych użytkownika korzystającego
  z produktów i usług firmy Meta do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).
 3. Administrator może przetwarzać dane osobowe użytkowników korzystających z produktów i usług firmy Meta, którzy odwiedzają Fanpage, w celu analizy sposobu korzystania przez użytkowników ze strony Administratora oraz powiązanych z nią treści (prowadzenia statystyk) – w przypadku gdy korzystanie przez użytkowników z Fanpage’a i treści z nim powiązanych wywołuje utworzenie zdarzenia do statystyk strony, z którym wiąże się przetwarzanie danych osobowych (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”.
 4. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu prowadzenia statystyk dotyczących podejmowanych przez użytkownika na Fanpage’u działań (w tym obserwowanie lub zaprzestanie obserwowania strony, polecenie strony w poście lub komentarzu, polubienie strony lub posta, anulowanie polubienia), QUEST CM SP. Z O.O. S.K.A. oraz Meta są wspólnymi administratorami danych osobowych użytkowników. Rodzaje danych i zakres ich przetwarzania oraz zasady ochrony prywatności i prawa użytkowników, zostały wskazane szczegółowo:
 • w niniejszym dokumencie,
 • w dokumencie „Zasady dotyczące danych”, opublikowanym na stronie: https://www.facebook.com/policy,
 • w dokumencie „Informacje o statystykach strony”, opublikowanym na stronie:

https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

 1. Odpowiedzialność za powiadomienie użytkowników korzystających z produktów i usług firmy Meta o przetwarzaniu danych na potrzeby statystyk strony oraz za umożliwienie im egzekwowania swoich praw zgodnie z RODO ponosi firma Meta (informacje o danych wykorzystywanych do tworzenia statystyk strony zostały udostępnione na stronie:

https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data.

 1. Z inspektorem ochrony danych Facebooka można skontaktować się za pośrednictwem formularza, który został udostępniony na stronie:

https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970.

IV B YouTube

 1. QUEST CM SP. Z O.O. S.K.A. jest administratorem danych osobowych użytkowników korzystających z produktów i usług oferowanych przez Google w ramach YouTube, którzy odwiedzają stronę Administratora dostępną pod adresem: https://www.youtube.com/c/KrzysztofSarnecki (Kanał Firmowy). Jako Administrator jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników, którzy korzystając z produktów i usług w ramach YouTube, odwiedzają Kanał Firmowy. Dane te są przetwarzane:
  • w związku z prowadzeniem Kanału Firmowego, w tym w celu promowania własnej marki (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”;
  • w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem YouTube lub innych usług oferowanych przez Google (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”; w przypadku przekazywania przez użytkownika szczególnych kategorii danych (np. informacji o stanie zdrowia), oświadcza on, że wyraża zgodę na ich wykorzystanie w celu właściwej obsługi zgłoszenia i realizacji zapytania, w tym prowadzenia komunikacji i udzielania odpowiedzi (podstawa prawna – art. 9 ust. 2 lit. a RODO) – „zgoda”.
 3. Administrator ma prawo do przetwarzania:
  • publicznie dostępnych danych osobowych (takich jak nazwa użytkownika, zdjęcie profilowe, status aktywności na YouTube), treści komentarzy i innych informacji publicznie udostępnianych przez użytkownika korzystającego z produktów i usług w ramach YouTube,
  • danych osobowych, których dostarcza użytkownik odwiedzający Kanał Firmowy, w tym gromadzenia informacji udostępnianych w profilu użytkownika oraz innych treści, komentarzy, wiadomości i komunikatów (np. zdjęć, danych kontaktowych, miejsca zamieszkania, informacji na temat zainteresowań lub przekonań światopoglądowych itp.),
  • innych danych osobowych przekazanych przez użytkowników w treści wiadomości za pośrednictwem YouTube lub innych usług Google (w tym danych kontaktowych, danych
   o stanie zdrowia itp.) w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie lub w celu realizacji prośby o kontakt.
 4. Zakres przetwarzania danych osobowych, szczegółowe cele oraz prawa i obowiązki użytkownika korzystającego z produktów i usług YouTube wynikają wprost z:
  • regulaminu YouTube (dokument jest dostępny na stronie YouTube pod adresem: https://www.youtube.com/intl/pl/about/policies/#community-guidelines) oraz
  • „Polityka prywatności – prywatność i warunki” (dokument jest dostępny na stronie Google pod adresem: https://policies.google.com/privacy) lub
  • przepisów prawa

– oraz doprecyzowywane są w wyniku działań podejmowanych przez użytkownika na YouTube.

 1. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
  • czas do momentu wyrażenia sprzeciwu (lub usunięcia konta użytkownika YouTube),
  • czas do momentu cofnięcia zgody (lub usunięcia konta użytkownika YouTube). Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych w okresie, gdy zgoda obowiązywała;
  • okres niezbędny do obsługi zapytania wysłanego przez użytkownika za pośrednictwem YouTube lub innych usług Google.
 2. Katalog odbiorców danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika przede wszystkim z zakresu produktów i usług, z jakich korzysta użytkownik YouTube, ale również ze zgody użytkownika lub z przepisów prawa. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Administrator może przekazać dane osobowe użytkownika odwiedzającego Kanał Firmowy – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora – innym podmiotom, w tym podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym usługi doradcze (w tym kancelariom prawnym) oraz kontrahentom realizującym usługi na rzecz Administratora na podstawie zawartych umów.
 3. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych użytkownika korzystającego z produktów i usług YouTube do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).
 4. Administrator może przetwarzać dane osobowe użytkowników korzystających z produktów i usług YouTube, którzy odwiedzają Kanał Firmowy, w celu analizy sposobu korzystania przez użytkowników ze strony Administratora oraz powiązanych z nią treści (prowadzenia statystyk) – w przypadku gdy korzystanie przez użytkowników z Kanału Firmowego i treści z nim powiązanych wywołuje utworzenie zdarzenia do statystyk strony, z którym wiąże się przetwarzanie danych osobowych (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”.
 5. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu prowadzenia statystyk dotyczących podejmowanych przez użytkownika na Kanale Firmowym działań (w tym obserwowanie lub zaprzestanie obserwowania Kanału Firmowego, polecenie Kanału Firmowego w poście lub komentarzu, polubienie filmu, anulowanie polubienia), QUEST CM SP. Z O.O. S.K.A. oraz Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Dublin, Irlandia) są odrębnymi administratorami danych osobowych użytkowników. Rodzaje danych i zakres ich przetwarzania oraz zasady ochrony prywatności i prawa użytkowników, zostały wskazane szczegółowo:
 6. Odpowiedzialność za powiadomienie użytkowników korzystających z produktów i usług YouTube o przetwarzaniu danych na potrzeby statystyk strony oraz za umożliwienie im egzekwowania swoich praw zgodnie z RODO ponosi Google (informacje o danych wykorzystywanych do tworzenia statystyk strony zostały udostępnione na stronie Google pod adresem: https://policies.google.com/privacy).
 7. Z inspektorem ochrony danych Google można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: data-protection-office@google.com.

V Dane gromadzone automatycznie

 1. Korzystanie z Serwisu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, które są automatycznie zapisywane w dziennikach zdarzeń.
 2. Dane zapisywane w dziennikach zdarzeń:
  • obejmują w szczególności następujący zakres: adres IP, z którego nastąpiło połączenie, adres URL żądania, nazwa domeny, typ przeglądarki, data i czas połączenia, źródło i liczba połączeń, otwierane strony w ramach Serwisu oraz czas na nich spędzony, liczba kliknięć,
  • nie są kojarzone z konkretnymi osobami,
  • są dostępne jedynie dla osób, którym Administrator zezwolił na administrację Serwisem,
  • są wykorzystywane w celach administracyjnych, w szczególności wykrywania zagrożeń, zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa Serwisu oraz wykonywanie statystyk w celu lepszego poznania sposobu korzystania z Serwisu przez jego użytkowników.
 3. Dane dotyczące sesji użytkowników są wykorzystywane w celu diagnozowania problemów związanych z funkcjonowaniem Serwisu, analizowania ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa, zarządzania Serwisem oraz w celu wykonywania statystyk.
 4. Serwis wykorzystuje do swego działania pliki cookies. Więcej informacji na ten temat znajduje się w Polityce cookies, dostępnej pod adresem pl/polityka-plikow-cookies

VI Postanowienia końcowe

 1. Polityka prywatności ma charakter informacyjny i dotyczy Serwisu.
 2. W ramach Serwisu mogą znajdować się odnośniki do innych stron internetowych, należących do podmiotów, z którymi Administrator współpracuje lub z usług których korzysta. Strony te mogą przetwarzać dane osobowe, w związku z tym Administrator zaleca zapoznanie się z treścią polityk prywatności lub innych dokumentów poświęconych ochronie danych osobowych, dostępnych na tych stronach.
 3. Administrator dokłada starań, by Polityka prywatności odpowiadała aktualnemu stanowi faktycznemu i prawnemu. O ewentualnych zmianach treści Polityki prywatności Administrator zawiadomi użytkowników w szczególności poprzez wysłanie informacji na ten temat do użytkowników posiadających konto w systemie oraz wyświetlenie informacji w Serwisie, dostępnej dla użytkowników niezalogowanych.
 4. Polityka prywatności w obecnej wersji obowiązuje od 1.03.2024 r.